tr?id=634994938359001&ev=PageView&noscript=1

Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU

 

5.1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z umową w zakresie określonym w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.2.  Niezgodność Towaru z umową, zachodzi gdy Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym. Niezgodność Towaru z umową zachodzi również, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5.3.  W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

5.4.  Sprzedawca odpowiada z tytułu braku zgodności Towaru z umową, jeżeli niezgodność Towaru z umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 

5.5.  W przypadku Konsumenta, gdy niezgodność Towaru z umową została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że niezgodność lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. 

5.6.  Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu braku zgodności Towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

5.7.  Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni niezgodny Towar na zgodny z umową albo niezgodność usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na zgodny z umową lub usunięcia niezgodności.

5.8.              Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może również żądać wymiany rzeczy na zgodną z umową albo usunięcia niezgodności.

5.9.              Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia niezgodności z umową żądać wymiany Towaru na zgodny z umową albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia niezgodności, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 

5.10.              Aby reklamacja została przyjęta do rozpatrzenia należy sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w razie uszkodzenia spisać z nim protokół szkody. Brak takiego dokumentu może skutkować negatywnym rozpatrzeniem złożonej reklamacji. Zalecane jest również sfotografowanie uszkodzonej przesyłki, jak i produktu. 

5.11.              Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.12.              Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić niegodny Towar na Towar zgodny z umową lub usunąć niezgodność w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

5.13.              W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

5.14.              Roszczenie o usunięcie niezgodności lub wymianę Towaru na zgodny z umową przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

5.15.              Klient realizujący uprawnienia wynikające z reklamacji na koszt Sprzedawcy dostarczy niezgodny Towar z umową Sprzedawcy na adres: P.P.H.U. „RAL” Ul. Piaskowa 11 89-100 Nakło nad Notecią, z dopiskiem: „reklamacja”.

5.16.              W przypadku niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@ralzkd.pl lub pocztą tradycyjną na adres sklepu: P.P.H.U. „RAL” Ul. Piaskowa 11 89-100 Nakło nad Notecią z dopiskiem: „reklamacja”.

5.17.              Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu), przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji, podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą).

5.18.              Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

5.19.              Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5.20.              Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

5.21.              Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.